Om biodynamisk jordbruk

Det biologisk-dynamiske jordbruket er et kretsløpsjordbruk basert på lokale og fornybare ressurser. Husdyrhold er en sentralt del av driften, hvorav drøvtyggere står sentrale.Av disse er kua uten tvil den viktigste. Gården søker å være selvforsynt både med grovfôr, kraftfôr og gjødsel/kompost. Gårdens individualitet utvikles ut fra stedets naturgitte forhold som topografi, jordsmonn og klima. Plantesorter, dyreraser og vekstskifte tilpasses stedets økosystem og egenart. Også kosmossens påvirkning er en viktig faktor som tas med i betrakting, blant annet ved bruk av tilpassede såtider.

Ved hjelp av sprøyte- og kompostpreparater styrkes livskreftene i kompost, jord og planter. Preparatene fremstilles med utgangspunkt i mineraler (kisel), gjødsel (kugjødsel), kjente helseplanter (ryllik, kamille, brennesle, eikebark, løvetann, legevendelrot) og organer fra husdyr (horn, blære, tarm). Slik skal gården i mange hensikter etterstrebe en balanse. Den biodynamiske produksjonen har Demeter som sitt eget godkjenningsmerke, og stiller mye strengere krav enn til vanlig økologisk drift. Gården ses på som en levende organisme som kan gi plass til mange mennesker og utvikle ulike samarbeidsformer; både mellom gårder og forbrukere. Mange gårder søker å være en pedagogisk arena for barn og unge voksne. Den biodynamiske impulsen omfatter også nødvendigheten av et assosiativt samarbeid mellom produsenter, omsetningsledd og forbrukere. Dette kan foregå gjennom avtaler om hva som produseres, hvordan dette skjer, til hvilken pris, distribusjon og omsetning. Samarbeidet kan skje gjennom andelslandbruk, verdisamvirke eller kooperativ. Den biodynamiske impulsen innebærer også et samarbeid med den levende naturen. Dette forutsetter en erkjennelse av levende krefter og levende vesener ved alt som har med jordbrukets prosesser å gjøre. Å studere disse prosessene og å lære å føye gårdsdriften inn, er en viktig streven i det biodynamiske jordbruket.

Om du ønsker å vite mer om biodynamisk jordbruk, gjerne besøk www.biodynamisk.no og bli
medlem i Biologisk-dynamisk Forening!